Algemene voorwaarden autoverhuur Mallorca

Mission statement

De huurder een zo prettig mogelijke Mallorca beleving te geven, enerzijds door in een nostalgische auto te rijden anderzijds door services aan te bieden die deze beleving versterken.Eenden hebben schoon water nodig, en daarom is het tweede doel het maken van schoon water in landen waar dat nodig is.

Huur en lidmaatschapsvoorwaarden

2CV’s, Burton, Kever huren

 1. Iedereen van 30 jaar en ouder en minimaal 4 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs kan een 2CV of Kever Cabrio huren. Wij verwachten van onze leden echter wel een fatsoenlijk gedrag in lijn met duurzaam toerisme, wat getuigd van respect voor de auto en het eiland.
 2. De auto’s mogen het eiland Mallorca niet verlaten.
 3. Huurder tekent in 2-voud een gebruikersovereenkomst met de verhuurder. De huurder krijgt een lidmaatschapsnummer en lidmaatschapspas van Ducks United club Mallorca. Deze pas is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar of verkoopbaar aan derden.
 4. De auto dient te worden gereserveerd en voor gebruik via een bankoverboeking vooraf te worden betaald. Last minute boekingen kunnen cash of met creditcard (5% credit card fee) worden betaald bij de pick up van de auto. Het bedrag van het eigen risico dient als borg cash te worden voldaan bij het ophalen van de auto. Bank gegevens:

Bank: INGDirect Spanje
IBAN: ES39 1465 0100 9117 1288 6729
BIC / Swiftcode: INGDESMMXXX

Ten name van: Karin Boone Goote
Eventuele overmaakkosten worden gedeeld.

 1. Een kopie van het rijbewijs en een kopie van een geldig legitimatiebewijs dienen vooraf in bezit van de verhuurder te zijn. Tevens dient een mobiel telefoonnummer en een e-mailadres te worden achter gelaten. Op het mobiele telefoonnummer dient men tijdens de verhuurperiode bereikbaar te zijn.
 2. De auto’s kunnen opgehaald en afgeleverd worden bij de basis van Ducks United Mallorca te Valldemossa (ongeveer 25 minuten van het vliegveld).
 3. De huurder kan zich laten ophalen om vervolgens naar hun auto te worden gebracht. Ook kan de auto op het vliegveld overgenomen worden. Hiervoor dienen de vluchtgegevens vooraf bij ons bekend te zijn. De kosten hiervan worden voorkomend geval in de offerte aangegeven.
 4. De auto’s zijn in zeer goede staat aangeleverd en worden goed onderhouden. Mocht er desondanks een technisch mankement ontstaan, dat het rijden in de auto verhindert, zorgt Ducks United zo snel mogelijk voor een vervangende auto.
 5. Alle auto’s zijn All-risk verzekerd, incl. inzittenden verzekering en rechtsbijstandverzekering.

Boekingen en annuleringen

 1. Een offerte op een auto geldt 1 week (5 werkdagen). Daarna vervalt de offerte.
  Na de ontvangst van het geld wordt de offerte als reservering geboekt.
 2. Een reservering kan binnen één week geannuleerd worden, mits dit geschied minimaal 4 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode.
 3. Wanneer de huurovereenkomst door toedoen van de huurder niet tot stand komt, zal aan de huurder het totale bedrag in rekening worden gebracht dat bij het tot stand komen van de huurovereenkomst verschuldigd was.

Gebruik van de auto’s

 1. De huurder dient op zorgvuldige wijze met de auto om te gaan. Dit betekent in lijn met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de auto. De huurder realiseert zich dat deze auto gebouwd is in een tijd dat de veiligheidsvoorschriften minder streng waren. De auto bezit bijvoorbeeld geen airbags, verstevigde deuren of kooiconstructie.
 2. De verhuurder zorgt bij overhandiging van de auto voor een degelijke mondelinge en schriftelijke instructie aan huurder.
 3. Huurder dient zich aan de in Spanje geldende verkeersregels te houden.
 4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist zijn.
 5. Huurder dient in geval van meerijdende kinderen te zorgen voor een degelijk kinderzitje. Desgewenst kan een kinderzitje van de verhuurder worden gehuurd. Een kind neemt in elk geval wél één van de 4 beschikbare plaatsen in het voertuig in. In de 2CV en Kever Cabrio mogen maximaal 4 personen worden vervoerd, in een Burton 2 personen.
 6. Het is de huurder niet toegestaan de auto te verhuren aan derden.
 7. Het is de huurder niet toegestaan om met het voertuig tijd- of snelheidsgebonden competities, spelletjes of dergelijke andere activiteiten te ondernemen.
 8. De huurder is toegestaan huisdieren in het voertuig te vervoeren. Schade hierdoor ontstaan zijn echter volledig voor rekening van de huurder. Er dienen passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om eventuele beschadiging aan het voertuig te voorkomen.
 9. De huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.
 10. De huurder dient ter voorkoming van diefstel het frontje van de radio/cd-speler te verwijderen.
 11. De huurder dient voor het voertuig geschikte EURO 98 brandstof te tanken.De verhuurder is niet betrokken bij brandstofgebruik of aankoop.
 12. Per dag zijn 100 gebruikskilometers vrij, daarboven is €0,10 per km verschuldigd.
 13. De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen als tijdens de huurperiode omstandigheden blijken waardoor de verhuurder, als de verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, het huurcontract niet was aangegaan.
 14. De huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Eigen risico

 1. De huurder gaat akkoord met een eigen risico van maximaal €600 per schadegeval.
 2. In geval van schade is de huurder verplicht de schade direct te melden en bij teruglevering van de auto het te betalen bedrag cash te voldoen. E.e.a. geschiedt door inhouding van de borgsom (genoemd onder 3e).
 3. Het eigen risico kan tegen vergoeding worden afgekocht tot een bedrag van € 250,- Afkoop eigen risico geld NIET voor schade aan het dak van de 2CV en schade aan de voorwiel spatborden / panelen van de Burton.
 4. In tegenstelling tot wat bepaald is in lid a. van dit artikel, is het eigen risico onbeperkt en geldt volledige aansprakelijkheid van de huurder voor schade waarbij:
 5. Sprake is van grove nalatigheid of schuld van de huurder.
 6. De schade is ontstaan met goedvinden van huurder, bestuurder of door opzet
 7. Het voertuig aan een derde is verhuurd of ter beschikking gesteld, zonder dat de verhuurder daarin heeft toegestemd.
 8. In geval van diefstal van de radio/CD-speler het frontje niet getoond kan worden.
 9. Indien, zonder uitdrukkelijke toestemming van Ducks United, niet is voldaan aan de verplichtingen beschreven in Artikel 7 – lid g hieronder
 10. In de hierboven genoemde gevallen betaalt de huurder alle kosten als gevolg van de schade aan de verhuurde

In geval van schade

 1. Huurder is verplicht het voertuig in oorspronkelijke staat zoals afgeleverd bij verhuurder terug te bezorgen. Bij aanvang van het huurcontract wordt door huurder en verhuurder samen de staat van het voertuig vastgesteld.
 2. Indien de huurder het vermoeden heeft dat er iets aan het voertuig mankeert, dat niet bij aanvang van het huurcontract is opgenomen dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder.
 3. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor verlies of diefstal van eigendommen van de huurder uit het voertuig.
 4. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor (de gevolgen van) schade aan met het voertuig vervoerde goederen.
 5. Indien een huurder of een inzittende gedurende de huurperiode persoonlijk schade of letsel oploopt gebruikt de huurder, bestuurder of inzittende in eerste instantie zijn eigen ziektekostenverzekering
 6. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken als dit kan leiden tot verergering van de schade of het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. Het voertuig mag op last van lokale wetgeving niet gesleept worden, maar moet per auto ambulance (Grua) vervoert worden. Daartoe is de auto verzekerd.
 7. In geval van schade of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de huurder verplicht de verhuurder;
 8. Onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen door telefonisch contact op te nemen en de instructies van de verhuurder op te volgen.
 9. Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan de verhuurder of de verzekeraar van de verhuurder te verstrekken.
 10. Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen.
 11. Zich van erkenning van schuld of aansprakelijkheid in welke vorm dan ook te onthouden.
 12. Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.
 13. De verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

Reparaties & Technische assistentie

 1. De kosten van reparatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk zijn om veilig verder te kunnen rijden komen voor rekening van de verhuurder.
 2. De verhuurder dient altijd toestemming te geven alvorens een reparatie plaatsvindt.
 3. De verhuurder levert technische assistentie indien nodig. De verhuurder verplicht zich het uiterste te doen om de huurder bij een mankement aan het voertuig zo snel mogelijk te helpen.
 4. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat al (in aanleg) bij aanvang van het huurcontract aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer, maar zal verhuurder indien mogelijk vervangend vervoer bieden.
 5. In alle gevallen dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met de verhuurder zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
 6. De kosten van repatriëring in geval van schade of enig mankement buiten Mallorca zijn voor rekening van de huurder, tenzij anders overeengekomen.
 7. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden als gevolg van een defect.

Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

 1. Voor rekening van de huurder zijn alle sancties en gevolgen (bekeuringen, snelheidsovertredingen, wegslepen, alcoholboetes en parkeerboetes e.d.) van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van het huurcontract al aanwezig was.
 2. Door de autoriteiten aan de verhuurder in rekening gebrachte sancties kunnen tot 1 jaar na de datum van deze overeenkomst in rekening worden gebracht bij de huurder. De verhuurder is gerechtigd hierbij €25,- administratiekosten in rekening te brengen.

Bemiddeling en geschillenregeling

 1. De bemiddeling en geschillenregeling zijn uitsluitend van toepassing bij geschillen over de uitlegging of uitvoering van deze standaardbepalingen en wordt door een derde onafhankelijke partij bepaald.
 2. Bemiddelingsregeling: Indien zich een geschil voordoet zoals omschreven kan huurder dit geschil schriftelijk voorleggen aan een door beide partijen overeengekomen bemiddelingsbureau.
 3. Geschillenregeling: Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschillenbeslechting door de gewone rechter.

Toepasselijk recht

Op het huurcontract is het Nederlands recht van toepassing.